Webcam Search Results: shinjyobridge

Shinkyo Bridge

Shinkyo bridge located in the city of Nikkō, Tochigi