Webcam Search Results: shinkyo

Shinkyo Bridge

Shinkyo bridge located in the city of Nikkō, Tochigi